Menu
Bečovská botanická zahrada

Vítejte na oficiálních stránkách

Bečovské botanické zahrady

Historie

Bečovská botanická zahrada a její historie

 • Ivo Tábor, Adam Baroš, Jiří Šindelář, Markéta Šantrůčková
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.vi.
 • Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Úvod

Krajina Bečovska je ojedinělým příkladem kulturní krajiny s vlastní identitou, v níž se prolínají specifické krajinné prvky, výskyt zajímavých a ohrožených druhů rostlin a živočichů a doklady několika staletí kontinuální kulturní činnosti člověka.

Základní ráz krajiny je utvářen údolím řeky Teplá, poměrně hluboké údolí řeky a okolních potoků vytvořilo ojedinělé podmínky pro stavebně historický vývoj Bečova a jeho blízkého okolí.
Ráz krajiny byl utvářen postupně v napojení na činnost člověka a především ve vazbě na vývoj hradu a zámku a města Bečov nad Teplou. Areál bečovské botanické zahrady je umístěn v ohybu řeky Teplé. Prostorem protékal vodní náhon zásobující nejen mlýny za mostem, ale především parkový Korunní rybník.

Území Bečovské botanické zahrady mělo, v dnešní terminologii, dvě výrazná a zcela odlišná ekologická stanoviště:

 1. rovinné od řeky k náhonu (kolem Korunního rybníku); řešené jako přírodně krajinářský park s promenádou, altánem na ostrůvku, moly a můstky, na rybníku se provozovaly lodičky
 2. značně svažité od náhonu po horní hranu polí a pastvin, řešené jako sbírková zahrada s hustou sítí cest, schodišť, kamenných stupňů a sbírkových oddělení.

Značně se tak zde projevovaly rozdíly ve složení půdních podmínek i zásobování živinami, přičemž údolní niva řeky Teplé se vyznačuje hlubokou půdou s vysokou hladinou podzemní vody; prudký svah pak zcela odlišným vodním režimem s občasnými výchozy matečné horniny.
Svahem navíc stékají drobné vodní toky a nacházejí se prameniště.
Tato odlišná stanoviště se projevila v možnosti použití značně rozmanitých druhů rostlin, přičemž obě části na sebe navazovaly a navzájem se doplňovaly.

 • Nadmořská výška lokality je od 510 m n. m. do 524 m n. m.
 • Orientace pozemku je k severozápadu.
 • Alpinum má protáhlý tvar s osou východ-západ.
 • Severní hranicí byl tok řeky Teplé, jižní hrana polí a pastvin vyjádřená zhruba vrstevnicí 524 m n.m..
 • Východní hranicí byla plocha produkčního zahradnictví, západní volně přecházela do lesního komplexu a do nivních luk (dnes rybí sádky).

Historie bečovské botanické zahrady

Alpinum a botanická zahrada v Bečově nad Teplou byly založeny nákladem bečovského panstva, rodu Beaufort-Spontin. Do roku 1870 nemělo panství plnohodnotné zahradnictví. Tehdejší majitel, vévoda Bedřich, se rozhodl zbourat starý zámecký pivovar a na jeho místě pak vybudoval malé zahradnictví. Na severní straně hradního ostrohu vykoupil celou část podhradí a vybudoval park o rozloze 2,4 ha. Na jižní straně zámeckého areálu pak rozvíjel okrasnou zahradu ve formě terasovitých zahrad, částečně podle plánů architekta Zítka.

Samotná historie alpina se začala psát až po vzniku Československé republiky. Výrazným impulsem, kromě botanických zájmů bečovské vrchnosti, byla především provedená pozemková reforma, která donutila některá vrchnostenská zahradnictví ukončit svou činnost či se přetransformovat a přizpůsobit novým podmínkám.

Podle plánů bečovského vrchnostenského zahradníka Jana (Johanna) Koditka bylo v letech 1918 - 1935 na západním konci města (cca 1 km od zámku a hradu) založeno nové zahradnictví, alpinum, trvalková sbírková zahrada a přírodně krajinářský park.

K rozhodnutí vybudovat sbírkové okrasné zahrady tak došlo za posledního trvale v Bečově žijícího, majitele Judr. Jindřicha, 5. vévody a knížete z Beaufort-Spontin a jeho ženy Marie.
Otcem Jindřicha byl 4. vévoda a kníže z Beaufort-Spontin Bedřich a matkou princezna Marie Melanie de Ligne. Jindřich se narodil 11. března 1880 v Paříži a zemřel 25. dubna 1966 v Gallmanseggu.

Komtesa Marie Adelheid Silva Tarouca se narodila 26. června 1886 v Trmicích a zemřela 12. července 1945 v Bečově nad Teplou. Za Jindřicha se provdala 3. února 1910 ve Vídni. Otcem Marie byl hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, zakladatel průhonického parku a propagátor introdukce cizokrajných rostlin. Rodičovská příbuznost mezi hrabětem Silva Taroucou a Marií Beaufort-Spontini vedla k vzájemné spolupráci i na poli přírodovědném. Silva Tarouca byl ve svém parku u řady taxonů prvním pěstitelem v republice a „Alpínum“ v Bečově sloužilo taktéž pro pokusy s introdukcí a zaváděním rostlin do evropských poměrů.

Majitel bečovského panství si přál vybudovat nejprve moderní zahradnický podnik se skleníky, zeleninovou zahradou, okrasnou a lesní školkou. Vybrán byl tedy údolní pozemek o velikosti 2,5 ha, deset minut chůze od zámku. Zadání se úspěšně zhostil vrchnostenský zahradník Jan Koditek. Už během provádění výstavby zahradnictví měl vévoda přání získat i sousední, hospodářsky nevyužívaný svah, a celé dílo rozšířit. Svah o velikosti 19 ha byl v letech 1925 a 1927 zakoupen a započata příprava projektů.

Jan Koditek tak po celou dobu svého života utvářel skalnatou stráň a nivu řeky Teplé ve velkolepě pojaté alpínum a sbírkový park. Přesuny hmot vytvořil systém zábran před záplavami, vodní nádrž a dramaticky ztvárněný terén. Citlivě využil místního materiálu, upravil vodní režim pramenišť a s využitím rostlin docílil efektních kompozic (barevnou škálou opticky zvětšil a prosvětlil prostor, vytvořil tajemná zákoutí i triumfální pohledy). Rozvětvená síť cest byla lemována ucelenými kolekcemi rostlin různých světadílů. Rostlinná složka byla doplněna prvky drobné zahradní architektury (odpočívadla, altány, vyhlídky). Dodnes návštěvníka ohromí množství pozůstatků cest a ohraničených záhonových skupin. Preciznost provedených prací byla podepřena dokonalým informačním systémem.

K samotným výsadbám bylo přistoupeno v roce 1927, přičemž byly rozděleny do 36 oddělení. Na začátek bylo osázeno 300 druhů, od každého druhu byly sázeny dva kusy.

Každý rok byly další a další rostliny dosazovány, takže v roce 1931 již v zahradě rostlo 321 rostlinných rodů v 1005 druzích. Ve stejném roce pak vznikla ještě část zvaná „alpská louka“, kde bylo vysázeno dalších téměř 300 druhů. Započato bylo i s výsadbou mokřadních rostlin, pro něž byl tvořen speciálně míchaný substrát z rašeliníku, rašeliny a lesní hrabanky. Pro vápnomilné rostliny bylo přidáváno vápno, neboť základní surovinou všech substrátů byla zvětralá žula. V roce 1929 nechal, vzhledem k úspěšnému hospodaření zahradnictví, vévoda vybudovat na zámecké terase nový, na svou dobu nejmodernější skleník.

Přestože se z počátku sázely pouze dva kusy od druhu, bylo již od roku 1929 možno od 300 druhů získat dobře klíčivé semeno a generativně namnožit rostliny. U řady druhů bylo pro následné osazování využíváno i vegetativní rozmnožování. Nové rostliny a semena byly brány z různých zahradnických podniků i sbírkových zahrad, jedním z největších dodavatelů byl ekonomický rada F. Sündermann z Lindau u Bodamského jezera. Zakoupené rostliny byly nejprve jeden rok kultivovány v květináčích a po dokonalém prokořenění bylo přistoupeno k výsadbě.

Vzhledem k tomu, že rostliny byly dále množeny a kultivovány, bylo již koncem roku 1932 připraveno přibližně 10000 ks rostlin k prodeji. Vzhledem k věhlasu sbírky, tak byla díky prodeji rozmnožených rostlin možná alespoň částečná návratnost vložených investic a došlo též k zajištění financí na samotný provoz zahradnictví a tím zajištění soběstačnosti celého zařízení. V roce 1934 byly dokončeny poslední kamenné stavby a provedeno poslední rozdělení skupin rostlin. V tomto roce byl vypracován základní plán skutečného stavu, který byl pravidelně aktualizován. Vytvořen byl tedy soupis rostlin s jasným číslováním, plánkem výsadby a krátkým popisem. Aktualizován byl i seznam zahynuvších rostlin s popisem příčiny zahynutí. Tento dokonalý systém značení v plánech a přímo v terénu, eliminoval možné záměny popisů, čemuž docházelo při jarních a letních pracích či vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

Po roce 1945 se vlastníkem veškerého bečovského beaufortského majetku stal Československý stát. Zahradnictví přešlo pod státního správce a později z něj byl vybudován komunální podnik, který postupně upadal až zanikl a plochy zahradnictví převzalo výrobní družstvo a zastavělo dílnami, halami, manipulačními plochami a kotelnou. Osud alpína a parkových částí byl v té době nejistý. Již odchodem vévodských zahradníků došlo k absenci jakékoliv péče o sbírkové části zahradnictví a tento stav přetrval do roku 2005. Došlo k ohromné exploataci rostlin jejich přenášením do soukromých zahrad.

Kompoziční uspořádání

Bečov je unikátním sídlem, kdy se při značně dramaticky modelované krajině uplatňují krajinné pohledy a průhledy. Bečovská botanická zahrada je jedním z nejdůležitějších krajinářských prvků v údolí řeky Teplé. Její poloha umožňovala dálkové pohledy mezi alpinem a šlechtickým sídlem a byla ukončením pohledu z okružní cesty kolem hradu. Po zbourání zámeckého pivovaru a vytvoření dolní terasy s ornamentálním bazénem, se odpočívajícím návštěvníkům otevřel pohled přes zeď do údolí ukončený právě alpínem. Alpinum plnilo i důležitou úlohu kulisy pod vrchem, kde na Farní loučce stávala rodová kaple sv. Petra. Výhodnou polohou alpina a parku je i umístění v poloze proti nádraží a v blízkosti cesty (Grüner Weg), která byla součástí místních komunikací k hospodářským plochám a o víkendech k výletním cílům (Homolka, restaurace Waldperle).

Celý vévodský zahradnický komplex u řeky Teplé se dělil a dělí na čtyři rozdílné části.
Prvním bylo zámecké zahradnictví, ve kterém se nacházely skleníky, pařeniště a oranžérie na uchovávání nádobových rostlin. Celá plocha byla členěna pravidelným rastrem záhonů, na kterých byla pěstována zelenina, květiny i dřeviny. Produkční zahradnictví sloužilo zároveň jako zásobní zahrada.

Druhým prostorem byla plocha kolem vodní nádrže - „Korunního rybníku“ (Kronteich).
Osa této části byla pokračováním hlavní komunikace v zahradnictví a opticky končila na vrchu, na kterém stávala pohřební kaple sv. Petra. Vstup do vlastního alpina vedl přes plochu zahradnictví. Dochované dřeviny svědčí o tom, že u vstupu byla soustředěna kolekce vzácných jehličnanů. Vstupním prostorem vedla krátká okružní trasa, ze které návštěvníci vystoupali na hráz vodní nádrže nebo po překonání náhonu stoupali do prostoru samotného alpina. Kolem hráze vedla okružní cesta, kterou umocňovaly pohledy na řeku, plochy za řekou, hrobku a vlastní alpinum. Cesta byla lemována původními i introdukovanými dřevinami a keřovým patrem (vše částečně zachováno). Před zaplavováním byla tato část ochráněna terénní vyvýšeninou. Třetí částí pak bylo samotné alpinum. Hlavní kompoziční osa byla rovnoběžná s osou spodní části, vedlejší na ni byla kolmá. V samotném alpínu byly vytvořeny terasové záhony, schodiště, stupně odpočívadla, obruby záhonů, prameniště přetvořeny na studánky, ztvárněna kamenná koryta. Znamenitě byl využit terén a všechny přírodní prvky. Výsledkem byla esteticky ztvárněná plocha s různými typy ekologických stanovišť. V dnešní době je tato část značně znehodnocena především absolutní absencí údržby. Dřeviny v této části sloužily především jako kulisy k výsadbám rostlin a k ohraničení celého prostoru, vysazovány byly na křižovatkách cest, u odpočívadel. Síť cest byla poměrně hustá, výškové předěly byly překonávány pomocí ramp a schodišť. Vedením různě dlouhých a křižujících se cest byl vytvořen systém okruhů. Stavebním materiálem byly kameny, cihly a dřevo. Výrazným doplňkem byla tekoucí voda. Na západním konci této části byla na mohutném kamenném bloku umístěna pamětní deska vrchního zahradníka Kodýtka. To, že vévoda nechal osadit pamětní desku svědčí o spokojenosti s odvedenou prací.

Čtvrtou částí je na západním okraji prudký skalnatý svah protkaný sítí terasových cest a schodišť s pozůstatkem cihlové stavby ukončený skalní vyhlídkou nad řekou Teplou.
Tato část sloužila pro pokusné pěstování sazenic jehličnatých dřevin, které byly dle růstových parametrů dále zaváděny do lesních kultur na bečovském panství.

Sortiment bylin

Sortiment bylin, jak to ukazují dochované písemné záznamy, byl v době největšího rozkvětu bývalého Beaufortského alpina velmi rozsáhlý. Na dobové fotodokumentaci je patrný charakter většiny stanovišť, kde byly rostliny vysázeny. Většinou se jednalo o světlomilné druhy skalniček a dalších nízkých bylin, podobně jako tomu bylo na Alpinu v Průhonickém parku. Takové sbírky lze dlouhodobě udržet pouze s vynaložením velkého množství pracovníků. V podstatě totální absence údržby po roce 1945 vedla k vymizení většiny těchto náročných druhů. Významně se také na likvidaci dříve bohatého sortimentu bylin podílely také změny stanovištních podmínek. Téměř celý prostor alpina zarostl dřevinami, změnili se tedy světelné podmínky a pod nimi se hromadil zejména opad listí a další organický materiál, místy ve značné vrstvě. Za takových podmínek tedy přežilo pouze několik málo druhů, které se tomuto dokázaly přizpůsobit.

Zřejmě z původních výsadeb se tak dochovali pouze Omphalodes verna Moench., Geranium macrorrhium L., Duchesnea indica Andrews (Focke), kultivary Aquilegia vulgaris L., Gentiana asclepiadea L., Arnica montana L., Primula denticulata Sm., Cerastium tomentosum L. Výskyt některých dalších alochtonních druhů je spíše sporný jako např. Lupinus polyphyllus Lindl., mohly se sem dostat přirozeně v průběhu let.

Předpokladem pro případnou, alespoň částečnou rekonstrukci původních výsadeb, je však změna stanovištních podmínek, tj. odstranění zastiňujících dřevin a odstranění části svrchní vrstvy substrátu.

Přehled dřevin pěstovaných v letech 1918–1940

V současnosti je provedena hrubá inventarizace dřevin. Již dnes je zcela patrné, že v lokalitě bývalého Beaufortského alpina se nachází celá řada velice vzácných dřevin. Cenná je nejen taxonomická skladba, ale též dendrometrické parametry některých dřevin. Přehled jehličnatých a listnatých dřevin byl zpracován na základě dochovaných archivních podkladů a záznamů o výsadbě. Aby bylo možné srovnávat jednotlivé taxony i s jinými historickými prameny a pracemi týkající se historie introdukce, bylo pro stanovení současného správného jména využito internetových portálů The Plant list, The International Plant Names Index (IPNI), a další. Jako základní byly využity publikace Rehder (1940, 1949), Krüssman (1972, 1976–1978). Protože latinské jméno rostliny neobsahovalo autora pojmenování, což komplikovalo jejich identifikaci, jsou uváděny případné možné varianty pojmenování.

Původ jednotlivých dřevin je vyjádřen pomocí značek EV – Evropa, AS – Asie, AM – Amerika. V přehledu je uveden rok výsadby. Protože se rok výsadby nebo i přesadby často opakoval, je uveden ten nejstarší údaj. Pro srovnání se uvádí původ dřeviny, rok introdukce do Evropy a introdukce do českých zemí. Pro introdukci dřevin na naše území má zásadní význam činnost Dendrologické společnosti v Průhonicích, kterou založil hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca. O tvorbě průhonického parku píše ve své práci z r. 1909. Historie introdukce dřevin je součástí dějin zahradní a krajinářské tvorby, svědčí i o vyspělosti tehdejšího zahradnictví. U nás se touto problematikou zabýval Svoboda (1976 – jehličnaté dřeviny, 1981 – listnaté dřeviny). Tato práce obsahuje údaje o historii introdukce i současnosti pro druhy, kultivary introdukovaných dřevin, zvláštní pozornost je věnována Průhonickému parku. Porovnání doby introdukce na naše území ukázalo, že některé kulivary byly pěstovány v Bečově dříve, než uvádí záznamy o introdukci na naše území a převážně Matrika Dendrologické společnosti v Průhonicích.

Např. Picea abies (L.) H.Karst. ‘Merkii’ (1923 - rok introdukce do Čech, r. 1919 - introdukce do Bečova), Picea abies (L.) H.Karst. ‘Nana’ (1923, 1919), Picea abies (L.) H.Karst. ‘Pumila’(1923, 1919), Picea abies (L.) H.Karst. ‘Pygmaea’(1923, 1919), Tsuga canadensis (L.) Carrière ‘Compacta’(1923, 1919), Tsuga canadensis (L.) Carrière ‘Pendula’(1923, 1920), Acer saccharinum L. ‘Lutescens’ (1923, 1918), Berberis thunbergii DC. ‘Atropurpurea’ (1937,1935),
Cornus mas L. ‘Variegata’(1923, 1918), Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc. ‘Variegata’ (1926, 1919).

Některé kultivary byly zavedeny současně např. Ulmus carpinifolia Gled. ‘Umbraculifera’, nebo o několik let později např. Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don ‘Meyeri’ (1935,1937).

Druhy rostlin introdukované z expedic do Číny zůstávají doménou Dendrologické společnosti v Průhonicích odkud s velkou pravděpodobností byly získány pro výsadby v Bečově.

Zahrada se nyní pyšní vzrostlými jehličnatými a listnatými stromy, které pocházejí především z doby zakládání zahrady. Unikátní výšky 36 m dosahuje douglaska tisolistá – Pseudotsuga menziesii, s obvodem kmene 340 cm, byla vysazena v r. 1918. O něco menší je modřín Kempferův – Larix kempferi, který je vysoký 28 m s obvodem kmene 224 cm vysazený v r. 1923.
Další zajimavá jehličnatá dřevina tsuga kanadská – Tsuga canadensis je vysoká 23 m s obvodem kmene 263 cm a byla vysazena v r. 1923. Mezi unikáty patří listnatá dřevina korkovník amurský - Phelodendron amurense, který byl vysazen na příkrém svahu alpina v r. 1923.
Je tvořen dvěma poléhavými větvemi, které dosahují výšky 6 m, jejich obvod činí 84 a 89 cm.
Mezi další zajímavé dřeviny patří bříza papírová – Betula papyrifera, která je vysoká 25 m s obvodem kmene 197 cm, javor stříbrolistý – Acer saccharinum s výškou 23 m a obvodem kmene 290 cm vysazený v r. 1918 a zmarličník japonský Cercidiphyllum japonicum, který je vysoký 20 m s obvodem kmene 114 cm. Na příkrém svahu roste také pnoucí aktinidie význačná – Actinidia arguta.

I když se písemné doklady o původu těchto dřevin nedochovaly, dá se předpokládat, že velká většina byla získána z Dendrologické společnosti v Průhonicích,
kterou založil již zmíněný hrabě Silva Tarouca, který měl osobní úzké kontakty s majiteli Bečovského panství.

Použitá literatura

 • Anon. Schlossgarten Auspflanzungen Teichgarten. Seznam dřevin a peren vysazených v Bečově s plánky výsadeb.
 • Anon. Teichgarten Nutz und Ziergarten 1918, 1937. Seznam dřevin a peren vysazených v Bečově.
 • Bělohlávek, M. a kol (1985): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy
 • Bernau, F. (1896): Čechy, X. Krušné hory a Poohří. Praha.
 • Drhovský, K. (1987): Odborný záměr na obnovu zahradních architektur státního zámku a hradu Bečov (okres Karlovy Vary), Státní památkový ústav
 • ICOMOS – IFLA: Charta o historických zahradách řečená „Florentská charta“ (1981)
 • IPNI: The International Plant Names Index. [cit.2014-08-12]dostupné na <http://www.ipni.org/index.html>
 • Koditek, J. (1931): Neues Alpinum in Böhmen: Die Alpengartenanlage Schloss Petschau – ein Gegenstück zu Pruhonitz-Prag“ in Möllers Deutsche Gärtner Zeitung Nr.12, ERFURT
 • Koditek, J. (1933): Die Alpengarten-Anlage im Schlossgarten zu Petschau (Böhmen) in Möllers Deutsche Gärtner Zeitung Nr.13, ERFURT
 • Koditek, J. (1936): Hochgebirgspflanzen-Anlage im Schlossgarten zu Petschau an der Tepl (Böhmen) in Möllers Deutsche Gärtner Zeitung Nr. 8, ERFURT
 • Krüssmann, G. (1972): Handbuch der Nadelgehölze. Berlin, Hamburg, 366 p.
 • Krüssmann, G. (1976, 1977, 1978): Handbuch der Laubgehölze. Berlin und Hamburg, 1: 1–486, 2:1–466, 1–496.
 • Kuča, K. (1996): Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku
 • Kuča, O.; Kučová, H.; Drhovský, K.: Bečov nad Teplou, renovace terasových hradních zahrad (1978)
 • Macek, P. (2001): Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum.
 • Pacáková-Hošťálková, B.; Petrů, J.; Riedl, D.; Svoboda, A.M. (1999): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
 • Plichta, A. (1974): O životě a umění. Listy z Jaroměřické kroniky 1700–1752.
 • Rehder, A. (1940): Manual of cultivated Trees and Shrubs. New York, MacMillan Group, 996 p.
 • Rehder, A.(1949): Bibliography of Cultivated Trees and Shrubs. Jamaica Plain, Massachusetts, Arnold Arboretum of Harvard University, 825 p.
 • Ryšavý, V. (1990): Stavebně historický průzkum – archivní část.
 • Ryšavý, V. (2005): Bečov nad Teplou (okr. Karlovy Vary) – Zámek s areálem (archivní dohledávky).
 • Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého (1882–1927).
 • Silva Tarouca, E. (1909): Der Pruhonitzer Park (Böhmen). In Die Gartenanlagen Östereich-Ungarns in Wort und Bild. Wien, F.Tempsky, 1: 31–58.
 • Svoboda, A. M. (1976): Introdukce okrasných jehličnatých dřevin. Studie ČSAV, Praha, Academia, č. 5, 122 s.
 • Svoboda, A. M. (1981): Introdukce okrasných listnatých dřevin. Studie ČSAV, Praha, Academia, č. 12, 175 s.
 • Šindelář, J.(2004-2011): Bečov nad Teplou. Vlastní badatelská činnost v SOA Nepomuk (ms). ??
 • Tábor, I. (2013): Matrika rostlin Dendrologické společnosti – významný dokument o historii introdukce dřevin do Čech – jehličnany. Acta Pruhoniciana č. 105: 23–48.
 • Tábor, I., Šantrůčková, M. (2014): Významný historický doklad o introdukci dřevin v Červeném Hrádku a Nových Hradech. Acta Pruhoniciana č. 107: 45–60.
 • The Plant List. [cit. 2014-08-12] Dostupné na <http://www.theplantlist.org >.
 • Zahradnický, J.; Mackovčin P. a kol. (2004): Chráněná území ČR – Plzeňsko a Karlovarsko. AOPK ČR, EkoCentrum Brno, Praha, svazek XI, 588 p.

Resumé

Mezi lety 1918–1935 vznikla z popudu Jindřicha Beaufort – Spontina a pod vedením zahradníka Johanna Kodýtka tzv. Bečevská botanická zahrada (Beaufortské alpinum). Jednalo se o unikátní dílo zahradní a krajinářské architektury, které bylo doplněno promenádami, altány, mostky atd. Tento rozsáhlý areál byl ve své době nazýván jako „druhé Průhonice“, čímž bylo odkazováno na podobnost s významným krajinářským parkem nedaleko Prahy, který byl založeno hrabětem Arnoštem Emanuelem Sylva Tarouca, který byl zároveň tchánem posledního Jindřicha Beaufort – Spontina.

Expozice zahrady byla tvořena rostlinami reprezentujícími různé světadíly, dále byla však doplněna i o odpočívadla, informační systém apod. V roce 1931 zde bylo evidováno 321 rostlinných rodů v 1005 druzích. Po druhé světové válce došlo ke znehodnocení celého souboru, v současné době jsou však realizovány kroky vedoucí k obnovení botanické zahrady, která byla po provedení terénních prací a úprav zpřístupněna veřejnosti v září roku 2012. V zahradě jsou dosud mimo jiné dochovány velmi cenné dřeviny, mezi nimi například korkovník amurský, tzv. Korkovník pana Kodýtka, který obdržel titul „Strom hrdina“ České republiky pro roku 2005. Součástí celého komplexu je také areál tzv. Korunního rybníka s náhonem, který je zajímavým reliktem technického zařízení.

Přehled jehličnatých dřevin pěstovaných v Botanické zahradě v Bečově od r. 1918

Abies balsamea (L.) Mill.

 • Původní název: Abies balsamaea
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1698
 • Introdukce do Čech: 1811

Abies balsamea (L.) Mill. f. hudsonia (Bosc ex Jacques) Fernald & Weath.

 • Původní název: Abies balsamaea hudsonica
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1810

Abies cephalonica Loudon

 • Původní název: Abies cephalonica
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1825
 • Introdukce do Čech: 1845

Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.

 • Původní název: Abies concolor
 • Rok výsadby: 1922
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1872
 • Introdukce do Čech: 1910

Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. ‘Variegata’

 • Původní název: Abies concolor variegata
 • Rok výsadby: 1919

Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. ‘Violacea’

 • Původní název: Abies concolor violacea
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1875
 • Introdukce do Čech: 1910

Abies lasiocarpa var. arizonica (Merriam) Lemmon

 • Původní název: Abies arizonica
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1903
 • Introdukce do Čech: 1911

Abies nordmanniana (Steven) Spach

 • Původní název: Abies nordmaniana
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1848
 • Introdukce do Čech: 1845

Abies veitchii Lindl.

 • Původní název: Abies Veitski
 • Rok výsadby: 1921
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1865
 • Introdukce do Čech: 1910

Ginkgo biloba L.

 • Původní název: Ginkgo biloba
 • Rok výsadby: 1937
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1730
 • Introdukce do Čech: 1909

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl.

 • Původní název: Chamaecyparis Lawsoniana
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1854
 • Introdukce do Čech: 1859

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. ‘Alumii’

 • Původní název: Chamaecyparis Lavsoniana Alumi
 • Introdukce do Evropy: 1891
 • Introdukce do Čech: 1909

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. ‘Glauca’

 • Původní název: Chamaecyparis Lawsoniana glauca
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1852
 • Introdukce do Čech: 1910

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. ‘Nana Compacta’

 • Původní název: Chamaecyparis Lawsoniana nana compacta
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1861

Chamaecyparis nootkatensis (D.Don) Spach

 • Původní název: Chamaecyparis Nutkensis
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1853
 • Introdukce do Čech: 1863

Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl.

 • Původní název: Chamaecyparis obtusa
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1861
 • Introdukce do Čech: 1879

Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. ‘Aurea’

 • Původní název: Chamaecyparis pisifera aurea
 • Introdukce do Evropy: 1861
 • Introdukce do Čech: 1923

Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. ‘Plumosa’

 • Původní název: Chamaecyparis pisifera plumosa
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1861
 • Introdukce do Čech: 1880

Juniperus communis L.‘Depressa Aurea’

 • Původní název: Juniperus canadensis aurea
 • Introdukce do Evropy: 1887
 • Introdukce do Čech: 1939

Juniperus communis L. ‘Hibernica’

 • Původní název: Juniperus communis hibernica
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Čech: 1910

Juniperus communis L. var. saxatilis Pall.

 • Původní název: Juniperus alpina
 • Původ: EV,AM
 • Introdukce do Evropy: 1789
 • Introdukce do Čech: 1923

Juniperus horizontalis Moench

 • Původní název: Juniperus prostrata
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1836
 • Introdukce do Čech: 1892

Juniperus sabina L.

 • Původní název: Juniperus Sabina
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1580
 • Introdukce do Čech: 1812

Juniperus sabina L.‘Variegata’

 • Původní název: Juniperus sabina variegata
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1730
 • Introdukce do Čech: 1803

Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don ‘Meyeri’

 • Původní název: Juniperus squamata Meyeri
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1914
 • Introdukce do Čech: 1935

Juniperus virginiana L.

 • Původní název: Juniperus virginiana
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1664
 • Introdukce do Čech: 1801

Juniperus virginiana L. ‘Elegantissima’

 • Původní název: Juniperus virginiana elegans
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1882

Juniperus virginiana L. ‘Tripartita’

 • Původní název: Juniperus virgiana tripartita
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1867
 • Introdukce do Čech: 1910

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière

 • Původní název: Larix leptolepis
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1861
 • Introdukce do Čech: 1845

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Inversa’

 • Původní název: Picea excelsa inversa
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1855
 • Introdukce do Čech: 1880

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Merkii’

 • Původní název: Picea excelsa "Merki"
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1864
 • Introdukce do Čech: 1923

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Nana’

 • Původní název: Picea excelsa nana
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1855
 • Introdukce do Čech: 1923

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Pendula’

 • Původní název: Picea excelsa pendula
 • Rok výsadby: 1920
 • Introdukce do Evropy: 1835

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Pumila’

 • Původní název: Picea excelsa pumila
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1874
 • Introdukce do Čech: 1923

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Pygmaea’

 • Původní název: Picea excelsa pygmaea
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1800
 • Introdukce do Čech: 1923

Picea engelmannii Parry ex Engelm.

 • Původní název: Picea engelmanni
 • Rok výsadby: 1923
 • Introdukce do Evropy: 1862
 • Introdukce do Čech: 1879

Picea omorika (Pancic) Purk.

 • Původní název: Picea omorica
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1877
 • Introdukce do Čech: 1906

Picea orientalis (L.) Peterm.

 • Původní název: Picea orientalis
 • Rok výsadby: 1921
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1837
 • Introdukce do Čech: 1813

Picea pungens Engelm. ‘Argentea’

 • Původní název: Picea pungens argentea
 • Rok výsadby: 1922
 • Introdukce do Čech: 1904

Picea pungens Engelm. ‘Endtz’

 • Původní název: Picea pungens Endtzii
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1925

Picea pungens Engelm. ‘Glauca’

 • Původní název: Picea pungens glauca
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1890

Picea pungens Engelm. var. coerulea Beiss.

 • Původní název: Picea pungens-coerulea
 • Rok výsadby: 1918

Pinus cembra L.

 • Původní název: Pinus cembra
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1746
 • Introdukce do Čech: 1805

Pinus lambertiana Douglas

 • Původní název: Pinus Lambertiana Douglas
 • Rok výsadby: 1921
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1827
 • Introdukce do Čech: 1845

Pinus mugo Turra

 • Původní název: Pinus montana
 • Původ: EV

Pinus nigra J.F.Arnold

 • Původní název: Pinus laricio austriaca
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: EV,AS
 • Introdukce do Evropy: 1759
 • Introdukce do Čech: 1804

Pinus nigra J.F.Arnold ‘Variegata’

 • Původní název: Pinus Laricio variegata aurea
 • Rok výsadby: 1921

Pinus ponderosa Douglas ex C.Lawson

 • Původní název: Pinus ponderosa
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1827
 • Introdukce do Čech: 1845

Pinus strobus L.

 • Původní název: Pinus strobus
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1705
 • Introdukce do Čech: 1801

Pinus strobus L. ‘Radiata’

 • Původní název: Pinus strobus nana
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Čech: 1928

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

 • Původní název: Pseudotsuga douglasi
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1827
 • Introdukce do Čech: 1842

Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc.

 • Původní název: Sciadopitis verticilata
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1861
 • Introdukce do Čech: 1859

Taxus baccata L.

 • Původní název: Taxus baccata
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Čech: 1809

Taxus baccata L. ‘Aurea’

 • Původní název: Taxus aurea
 • Introdukce do Evropy: 1855
 • Introdukce do Čech: 1927

Taxus baccata L. ‘Erecta’

 • Původní název: Taxus baccata erecta
 • Introdukce do Evropy: 1838
 • Introdukce do Čech: 1880

Taxus baccata L. ‘Fastigiata’

 • Původní název: Taxus baccata fastigiata
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1780
 • Introdukce do Čech: 1848

Thuja occidentalis L. ‘’

 • Původní název: Thuya occidentalis viridis
 • Rok výsadby: 1919

Thuja occidentalis L. ‘Ellwangeriana Aurea’

 • Původní název: Thuya Ellwangeriana aurea
 • Introdukce do Evropy: 1895
 • Introdukce do Čech: 1923

Thuja occidentalis L. ‘Ellwangeriana’

 • Původní název: Thuya occidentalis Elvangeriana
 • Rok výsadby: 1922
 • Introdukce do Evropy: 1869
 • Introdukce do Čech: 1910

Thuja occidentalis L. ‘Fastigiata’

 • Původní název: Thuya occidentalis pyramidalis
 • Rok výsadby: 1922
 • Introdukce do Evropy: 1865

Thuja occidentalis L. ‘Froebelii’

 • Původní název: Thuya occidentalis Froebeli
 • Rok výsadby: 1922
 • Introdukce do Evropy: 1891

Thuja occidentalis L. ‘Globosa’

 • Původní název: Thuya occidentalis globosa
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1874
 • Introdukce do Čech: 1910

Thuja occidentalis L. ‘Lutea’

 • Původní název: Thuya occidentalis lutea
 • Rok výsadby: 1929
 • Introdukce do Evropy: 1873
 • Introdukce do Čech: 1910

Thuja occidentalis L. ‘Vervaeneana’

 • Původní název: Thuya occidentalis Ververeana
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1862

Thuja occidentalis L. ‘Wareana Lutescens’

 • Původní název: Thuya occindentalis Wareana lutescens
 • Introdukce do Evropy: 1884

Thuja occidentalis L. ‘Wareana’

 • Původní název: Thuya ociidentalis Wareana
 • Introdukce do Evropy: 1827

Thuja plicata Donn ex D.Don

 • Původní název: Thuya gigantea
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1853
 • Introdukce do Čech: 1844

Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc. ‘Nana’

 • Původní název: Thuyopsis dolobrata nana
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1861

Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc. ‘Variegata’

 • Původní název: Thuyopsis dolobrata variegata
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1859
 • Introdukce do Čech: 1926

Tsuga canadensis (L.) Carrière

 • Původní název: Tsuga canadensis
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1736
 • Introdukce do Čech: 1812

Tsuga canadensis (L.) Carrière ‘Compacta’

 • Původní název: Tsuga canadensis compacta nana
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1869
 • Introdukce do Čech: 1923

Tsuga canadensis (L.) Carrière ‘Pendula’

 • Původní název: Tsuga canadensis pendula
 • Rok výsadby: 1920
 • Introdukce do Evropy: 1876
 • Introdukce do Čech: 1923

Přehled listnatých dřevin pěstovaných v Botanické zahradě v Bečově od r. 1918

Acer campestre L.

 • Původní název: Acer campestre
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Acer negundo L.

 • Původní název: Acer negundo
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1688
 • Introdukce do Čech: 1800

Acer negundo L. ‘Argenteomarginatum’

 • Původní název: Acer negundo fol. Argentea variegata
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1888

Acer negundo L. ‘Aureovariegatum’

 • Původní název: Acer negundo aurea variegata
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1887

Acer negundo L.subsp. californicum (Torr. & A.Gray) Wesm.

 • Původní název: Acer californica
 • Rok výsadby: 1919

Acer palmatum Thunb. ‘Atropurpureum’

 • Původní název: Acer palmatum atripurpureum
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1857

Acer palmatum Thunb. ‘Dissectum’

 • Původní název: Acer palmatum dissectum viridis
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1784

Acer platanoides L. ‘Aureovariegatum’

 • Původní název: Acer platanoides fol. Aurea varieg.
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1838

Acer platanoides L. ‘Globosum’

 • Původní název: Acer platanoides globosum
 • Rok výsadby: 1928
 • Introdukce do Evropy: 1781
 • Introdukce do Čech: 1865

Acer pseudoplatanus L. ‘Leopoldii’

 • Původní název: Acer pseudoplatanus "Leopoldi"
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1864

Acer pseudoplatanus L. ‘Purpureum’

 • Původní název: Acer pseudoplatanus purpureum
 • Introdukce do Evropy: 1828
 • Introdukce do Čech: 1865

Acer saccharinum L.

 • Původní název: Acer dasycarpum
 • Rok výsadby: 1928
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1725
 • Introdukce do Čech: 1802

Acer saccharinum L. ‘Lutescens’

 • Původní název: Acer dasycarpum lutescens
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1881
 • Introdukce do Čech: 1923

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

 • Původní název: Actinidia arguta
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1874
 • Introdukce do Čech: 1910

Aesculus flava Sol.

 • Původní název: Aesculus octandra
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1764
 • Introdukce do Čech: 1805

Aesculus × carnea Hayne

 • Původní název: Aesculus rubicunda
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1809
 • Introdukce do Čech: 1818

Aesculus parviflora Walter

 • Původní název: Aesculus parviflora
 • Rok výsadby: 1924
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1785
 • Introdukce do Čech: 1835

Aesculus pavia L. ‘Atrosanguinea’

 • Původní název: Aesculus pavia atrosanguinea
 • Rok výsadby: 1923

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

 • Původní název: Alnus glutinosa
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: EV

Amorpha fruticosa L.

 • Původní název: Amorpha fruticosa
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1724
 • Introdukce do Čech: 1803

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

 • Původní název: Aronia arbutifolia
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1700
 • Introdukce do Čech: 1804

Berberis microphylla G.Forst.

 • Původní název: Berberis buxifolia
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1826
 • Introdukce do Čech: 1847

Berberis thunbergii DC.

 • Původní název: Berberis thunbergi
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1864
 • Introdukce do Čech: 1904

Berberis thunbergii DC. ‘Atropurpurea’

 • Původní název: Berberis thunbergi atropurpurea
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1913
 • Introdukce do Čech: 1935

Betula alleghaniensis Britton

 • Původní název: Betula lutea
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1800
 • Introdukce do Čech: 1865

Betula nana L.

 • Původní název: Betula nana
 • Původ: EV

Betula pendula Roth ‘Purpurea’

 • Původní název: Betula verrucosa purpurea
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1870
 • Introdukce do Čech: 1865

Betula pendula Roth ‘Youngii’

 • Původní název: Betula alba elegans Youngi
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1874
 • Introdukce do Čech: 1865

Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb.

 • Původní název: Bruckenthalia spicuciliflora
 • Původ: EV,AS
 • Introdukce do Evropy: 1880

Calycanthus floridus L.

 • Původní název: Calycanthus floridus
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1726
 • Introdukce do Čech: 1803

Caragana arborescens Lam.

 • Původní název: Caregana arborescens
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1754
 • Introdukce do Čech: 1802

Caragana arborescens Lam. ‘Pendula’

 • Původní název: Caragana arborescens pendula
 • Rok výsadby: 1918

Carpinus betulus L. ‘Pendula’

 • Původní název: Carpinus betulus pendula
 • Rok výsadby: 1918

Castanea sativa Mill.

 • Původní název: Castanea vesca
 • Původ: AS,EV

Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc.

 • Původní název: Cercidiphyllum japonicum
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1865
 • Introdukce do Čech: 1909

Colutea arborescens L.

 • Původní název: Colutea arborescens
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1570
 • Introdukce do Čech: 1801

Cornus alba L.

 • Původní název: Cornus alba
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1741
 • Introdukce do Čech: 1801

Cornus alba L. ‘Argenteomarginata’

 • Původní název: Cornus alba argentea marginata
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1800
 • Introdukce do Čech: 1922

Cornus alba L. ‘Spaethii’

 • Původní název: Cornus alba variegata "Spathi"
 • Rok výsadby: 1923
 • Introdukce do Evropy: 1884
 • Introdukce do Čech: 1910

Cornus mas L.

 • Původní název: Cornus mascula
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Cornus mas L. ‘Aureoelegantissima’

 • Původní název: Cornus mascula aurea elegantissima
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1869

Cornus mas L. ‘Variegata’

 • Původní název: Cornus mascula argentea varieg.
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1838
 • Introdukce do Čech: 1923

Cornus sanguinea L.

 • Původní název: Cornus sanguinea
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Corylus avellana L.

 • Původní název: Corylus avellana
 • Původ: EV,AS

Corylus avellana L. ‘Aurea’

 • Původní název: Corylus avellana aurea
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1864

Corylus colurna L.

 • Původní název: Corylus colurna
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV, AS
 • Introdukce do Evropy: 1582

Corylus maxima Mill. ‘Purpurea’

 • Původní název: Corylus atropurpurea
 • Rok výsadby: 1918

Cotinus coggygria Scop.

 • Původní název: Rhus cotinus
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1656
 • Introdukce do Čech: 1808

Cotoneaster adpressus Bois

 • Původní název: Cotoneaster adpressa
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1896
 • Introdukce do Čech: 1908

Cotoneaster congestus Baker

 • Původní název: Cotoneaster pyrenaica
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1868

Cotoneaster dammeri C.K.Schneid.

 • Původní název: Cotoneaster Damerii
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1900
 • Introdukce do Čech: 1909

Cotoneaster horizontalis Decne.

 • Původní název: Cotoneaster horizontalis
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1879
 • Introdukce do Čech: 1909

Cotoneaster lucidus Schltdl.

 • Původní název: Cotonester lucida
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1840

Cotoneaster simonsii Baker

 • Původní název: Cotoneaster Simonsi
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1865

Crataegus laevigata (Poir.) DC.

 • Původní název: Crataegus oxyacantha
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: EV

Cydonia oblonga Mill.

 • Původní název: Cydonia vulgare
 • Rok výsadby: 1918

Cytisus × kewensis Bean

 • Původní název: Cytisus Kewensis
 • Introdukce do Evropy: 1891

Daphne alpina L.

 • Původní název: Daphne alpina
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1759
 • Introdukce do Čech: 1823

Daphne blagayana Freyer

 • Původní název: Daphne Blagyana
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1875
 • Introdukce do Čech: 1927

Daphne cneorum L.

 • Původní název: Daphne Cneorum
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1752
 • Introdukce do Čech: 1809

Deutzia scabra Thunb.

 • Původní název: Deutzia crenata
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1822
 • Introdukce do Čech: 1911

Deutzia scabra Thunb. ‘Plena’

 • Původní název: Deutzia crenata fl rosea pleno
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1861

Dryas × suendermannii Kellerer ex Sünd.

 • Původní název: Dryas Sundermani
 • Introdukce do Evropy: 1920
 • Introdukce do Čech: 1923

Dryas drumondii Hook.

 • Původní název: Dryas Drumondi
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1830
 • Introdukce do Čech: 1924

Dryas octopetala L.

 • Původní název: Dryas octopetala
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1750
 • Introdukce do Čech: 1808

Elaeagnus angustifolia L. nebo Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.

 • Původní název: Eleagnus argentea
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1600
 • Introdukce do Čech: 1801

Empetrum nigrum L.

 • Původní název: Empetrum nigrum
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1700
 • Introdukce do Čech: 1921

Erica carnea L.

 • Původní název: Erica carnera
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1763
 • Introdukce do Čech: 1808

Euonymus europaeus L.

 • Původní název: Euonymus europeus
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Euonymus nanus M.Bieb.

 • Původní název: Euonymus nana rosmifolia
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1830
 • Introdukce do Čech: 1847

Fagus sylvatica L.

 • Původní název: Fagus sylvatica
 • Rok výsadby: 1922
 • Původ: EV

Fagus sylvatica L. ‘Atropunicea’

 • Původní název: Fagus sylvatica purpurea
 • Rok výsadby: 1922
 • Introdukce do Evropy: 1680
 • Introdukce do Čech: 1865

Fagus sylvatica L. ‘Pendula’

 • Původní název: Fagus sylvatica pendula
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1838
 • Introdukce do Čech: 1865

Fagus sylvatica L. ‘Riversii’

 • Původní název: Fagus sylvatica purpurea major
 • Rok výsadby: 1918

Forsythia × intermedia Zabel

 • Původní název: Forsythia intermedia
 • Rok výsadby: 1919

Forsythia suspensa Vahl

 • Původní název: Forsythia suspensa
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AS
 • Introdukce do Čech: 1880

Fraxinus excelsior L. ‘Nana’

 • Původní název: Fraxinus excelsior globosa
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1807
 • Introdukce do Čech: 1880

Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’

 • Původní název: Fraxinus excelsior pendula
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1789
 • Introdukce do Čech: 1865

Hippophae rhamnoides L.

 • Původní název: Hyppophae rhamnoides
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: EV,AS
 • Introdukce do Čech: 1805

Hydrangea paniculata Siebold

 • Původní název: Hydrangea pamiculata
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1864
 • Introdukce do Čech: 1911

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach

 • Původní název: Cydonia japonica
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1869
 • Introdukce do Čech: 1909

Laburnocytisus adamii (Poit.) C.K.Schneid.

 • Původní název: Laburnum Adami
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1826
 • Introdukce do Čech: 1845

Laburnum anagyroides Medik.

 • Původní název: Laburnum vulgare
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1560
 • Introdukce do Čech: 1801

Ligustrum ibota Siebold

 • Původní název: Ligustrum ibota
 • Rok výsadby: 1928
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1870
 • Introdukce do Čech: 1911

Ligustrum vulgare L.

 • Původní název: Ligustrum vulgare
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Čech: 1835

Liriodendron tulipifera L.

 • Původní název: Liriodendron tulipifera
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1663
 • Introdukce do Čech: 1865

Lonicera × muscaviensis Rehder

 • Původní název: Lonicera muscaviensis
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1888

Lonicera ledebourii Eschsch.

 • Původní název: Lonicera Lederbouriana
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1838
 • Introdukce do Čech: 1910

Lonicera macrophylla Dippel

 • Původní název: Lonicera macrophylla
 • Rok výsadby: 1918

Lonicera microphylla Willd. ex Schult.

 • Původní název: lonicera microphylla
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1818

Lonicera albertii Regel

 • Původní název: Lonicera spinosa Alberti
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1880
 • Introdukce do Čech: 1910

Lonicera tatarica L.

 • Původní název: Lonicera tatarica
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1752
 • Introdukce do Čech: 1801

Lonicera xylosteum L.

 • Původní název: Lonicera xilosteum
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.

 • Původní název: Mahonia aquifolium
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1823
 • Introdukce do Čech: 1842

Malus coronaria (L.) Mill.

 • Původní název: Pirus Malus coronaria fl pl
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1724
 • Introdukce do Čech: 1801

Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.

 • Původní název: Pachysandra terminalis
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1816
 • Introdukce do Čech: 1859

Phellodendron amurense Rupr.

 • Původní název: Phellodendron amurense
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1856
 • Introdukce do Čech: 1911

Philadelphus × virginalis Rehder

 • Původní název: Phyladelphus virginalis
 • Rok výsadby: 1929
 • Introdukce do Čech: 1924

Philadelphus coronarius L.

 • Původní název: Phyladelphus coronarius
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1560
 • Introdukce do Čech: 1801

Philadelphus grandiflorus Willd.

 • Původní název: Phyladelphus grandiflorus
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1811
 • Introdukce do Čech: 1923

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.

 • Původní název: Spirea opulifolia
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1687
 • Introdukce do Čech: 1802

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. ‘Lutea’

 • Původní název: Spirea opulifolia lutea
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1864

Platanus × acerifolia (Aiton) Willd.

 • Původní název: Platanus acerifolia
 • Rok výsadby: 1923
 • Introdukce do Evropy: 1700
 • Introdukce do Čech: 1804

Populus × canadensis Moench

 • Původní název: Populus canadensis
 • Introdukce do Evropy: 1750

Populus nigra L. ‘Italica’

 • Původní název: Populus nighra pyramidalis
 • Rok výsadby: 1923
 • Introdukce do Evropy: 1750

Potentilla fruticosa L.

 • Původní název: Potentilla fruticosa
 • Původ: EV,AS
 • Introdukce do Evropy: 1700

Prunus cerasifera Ehrh. ‘Atropurpurea’

 • Původní název: Prunus cerasifera "Pisarti"
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1881
 • Introdukce do Čech: 1914

Prunus mahaleb L. ‘Pendula’

 • Původní název: Prunus Mahaleb pendula
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1893

Prunus padus L.

 • Původní název: Prunus Padus
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV,AS

Prunus padus L. ‘Aucubifolia’

 • Původní název: Prunus padus aucubifolia
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1845

Quercus lancifolia Schltdl. & Cham.

 • Původní název: Quercus excelsa
 • Rok výsadby: 1920

Quercus petraea (Matt.) Liebl. ‘Aurea’

 • Původní název: Quercus pendunculata aurea
 • Rok výsadby: 1918

Quercus robur L. ‘Atropurpurea’

 • Původní název: Quercus pendunculata atropurpure
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1864
 • Introdukce do Čech: 1865

Quercus robur L. ‘Concordia’

 • Původní název: Quercus pedunculata concordia
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1843
 • Introdukce do Čech: 1865

Quercus robur L. ‘Fastigiata’

 • Původní název: Quercus fastigiata pyramidalis
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1735
 • Introdukce do Čech: 1844

Quercus robur L. ‘Pendula’

 • Původní název: Quercus pedunculata pendula
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1788
 • Introdukce do Čech: 1884

Quercus rubra L.

 • Původní název: Quercus rubra
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1724
 • Introdukce do Čech: 1805

Rhamnus cathartica L.

 • Původní název: Rhamnus catharica
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Rhamnus frangula L.

 • Původní název: Rhamnus frangula
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Rhododendron fastigiatum Franch.

 • Původní název: Rhododendron fastigiatum
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1911

Rhododendron ferrugineum L.

 • Původní název: Rhododendron ferrungineum
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1752
 • Introdukce do Čech: 1922

Rhododendron ferrugineum L. f. album Sweet.

 • Původní název: Rhododendron ferrungineum album
 • Původ: EV

Rhododendron hippophaeoides Balf. f. & W.W. Sm.

 • Původní název: Rhododendron hypophaeoides
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1913
 • Introdukce do Čech: 1929

Rhododendron hirsutum L.

 • Původní název: Rhododendron hirsutum
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1685
 • Introdukce do Čech: 1922

Rhododendron luteum Sweet

 • Původní název: Azalea pontica
 • Původ: EV,AS
 • Introdukce do Evropy: 1793
 • Introdukce do Čech: 1909

Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.

 • Původní název: Rhododendron obtusum Kurum
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1844
 • Introdukce do Čech: 1923

Rhododendron sp.

 • Původní název: Rhododendron sp.

Rhododendron tapetiforme Balf. f. & Kingdon-Ward

 • Původní název: Rhododendron tapetiforum
 • Původ: AS

Rhododendron yedoense Rehd. var. poukhanense Nakai

 • Původní název: Rhododendron Judaensis Poukhan
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1905

Rhodotypos scandens Makino

 • Původní název: Rhodotypos kerioides
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1866

Rhus glabra L.

 • Původní název: Rhus glabra
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1620
 • Introdukce do Čech: 1801

Ribes alpinum L.

 • Původní název: Ribes alpinum
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1588

Ribes aureum Pursh

 • Původní název: Ribes aureum
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1806

Ribes petraeum Wulfen var.atropurpureum (C.A.Mey.) Schneid.

 • Původní název: Ribes atropurpureum
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1878

Ribes sanguineum Pursh

 • Původní název: Ribes sanguineum
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1818
 • Introdukce do Čech: 1922

Robinia pseudoacacia L.

 • Původní název: Robinia pseudoacacia
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1635
 • Introdukce do Čech: 1799

Robinia pseudoacacia L. ‘Aurea’

 • Původní název: Robinia pseudoacacia aurea
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1859

Salix alpina Scop.

 • Původní název: Salix Jaquimiana
 • Introdukce do Čech: 1910

Salix babylonica L. ‘Pendula’

 • Původní název: Salix babylonica aurea pendula

Salix reticulata L.

 • Původní název: Salix reticulata
 • Původ: EV,AS
 • Introdukce do Evropy: 1789

Salix retusa L.

 • Původní název: Salix retusa
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1763
 • Introdukce do Čech: 1910

Salix serpyllifolia Scop.

 • Původní název: Salix serpyllifolia
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1898

Sambucus nigra L. ‘Aurea’

 • Původní název: Sambucus nigra aurea
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1826

Sambucus nigra L. ‘Luteovariegata’

 • Původní název: Sambucus nigra folliis luteis
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1770

Sambucus racemosa L.

 • Původní název: Sambucus racemosum
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV,AS
 • Introdukce do Evropy: 1596

Sophora japonica L.

 • Původní název: Sophora japonica
 • Rok výsadby: 1937
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1747
 • Introdukce do Čech: 1801

Sorbus aucuparia L. ‘Pendula’

 • Původní název: Sorbus aucuparia pendula
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1853
 • Introdukce do Čech: 1884

Spiraea × brachybotrys Lange

 • Původní název: Spirea pruinosa
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1867

Spiraea decumbens W.D.J.Koch

 • Původní název: Spirea decumbens
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1830

Spiraea douglasii Hook.

 • Původní název: Spirea douglasi
 • Rok výsadby: 1919
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1827

Spiraea japonica L.

 • Původní název: Spirea pumila
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1870

Spiraea japonica L. ‘Anthony Waterer’

 • Původní název: Spirea pumila "Antoni Warterer"
 • Introdukce do Evropy: 1875

Spiraea prunifolia Siebold & Zucc. ‘Plena’

 • Původní název: Spirea prunifolia fl.pleno
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1843

Staphylea colchica Steven

 • Původní název: Staphylea colchica
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1850
 • Introdukce do Čech: 1909

Staphylea pinnata L.

 • Původní název: Staphylea pinnata
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1596
 • Introdukce do Čech: 1804

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake

 • Původní název: Symphoricarpus racemosa
 • Rok výsadby: 1928
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1879

Symphoricarpos orbiculatus Moench

 • Původní název: Symphoricarpus orbiculatus
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AM
 • Introdukce do Evropy: 1727
 • Introdukce do Čech: 1865

Symphoricarpos orbiculatus Moench ‘Variegatus’

 • Původní název: Symphoricarpos fol. Variegata
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1758
 • Introdukce do Čech: 1865

Syringa vulgaris L.

 • Původní název: Syringa vulgaris
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV
 • Introdukce do Evropy: 1500
 • Introdukce do Čech: 1801

Syringa vulgaris L. ‘Alba’

 • Původní název: Syringa vulgaris alba
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Čech: 1823

Syringa vulgaris L. ‘Charles’

 • Původní název: Syringa vulgaris Charles
 • Rok výsadby: 1918

Tilia cordata Mill.

 • Původní název: Tilia parvifolia
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Tilia platyphyllos Scop. nebo Tilia americana L. ‘Macrophylla’

 • Původní název: Tilia macrophylla
 • Rok výsadby: 1918
 • Introdukce do Evropy: 1864

Ulmus × hollandica Mill. ‘Wredei’

 • Původní název: Ulmus campestris Dampiere Weedei
 • Rok výsadby: 1937
 • Introdukce do Evropy: 1877
 • Introdukce do Čech: 1880

Ulmus carpinifolia Gled. ‘Umbraculifera’

 • Původní název: Ulmus umbraculifera
 • Rok výsadby: 1923
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1879
 • Introdukce do Čech: 1923

Ulmus glabra Huds.

 • Původní název: Ulmus montana
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV,AS

Viburnum opulus L.

 • Původní název: Viburnum opulus
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: EV

Viburnum opulus L. ‘Roseum’

 • Původní název: Viburnum vulgare roseum
 • Rok výsadby: 1919
 • Introdukce do Evropy: 1594
 • Introdukce do Čech: 1802

Weigela rosea Lindl.

 • Původní název: Weigelia rosea
 • Rok výsadby: 1918
 • Původ: AS
 • Introdukce do Evropy: 1845

Pro návštěvníky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bečovské botanické zahrady

Naši partneři

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru