Menu
Bečovská botanická zahrada

Vítejte na oficiálních stránkách

Bečovské botanické zahrady

Navrhovaný postup regenerace, přestavby a obnovy vegetačních prvků

Hlavní úlohou je v prvé řadě záchrana vybraných stávajících vegetačních a technických prvků, včetně stanovení opatření vedoucích k jejich maximálnímu zachování a zlepšení současného stavu.

Z provedeného dendrologického průzkumu je patrné provedení následujících pěstebních zásahů na stávajících vegetačních prvcích:

 • dřeviny ve velmi špatném zdravotním stavu bez dlouhodobé existence ihned odstranit
 • dřeviny s nízkou perspektivou uvnitř porostních skupin ponechat v současnosti bez pěstebních opatření(na dožití)
 • dřeviny s dlouhodobou perspektivou, které jsou nosnou kostrou porostů, popř. jsou výrazné solitéry, ponechat, pokud je třeba zlepšit jejich zdravotní stav a snížit riziko nebezpečí u komunikací a jednotlivých drah příslušnými pěstebními opatřeními
 • dřeviny, které jsou kompozičně nevhodně umístěny odstranit

Terénním průzkumem a projekční činností byly vytypovány důležité nosné kosterní dřeviny, které je nutno ponechat tak, aby sloužily jako základ budoucí cílové kompozice vegetačních úprav.

Úprava stávajících vegetačních porostů bude prováděna výběrovým způsobem, tj. budou postupně uvolňovány perspektivní dřeviny, přičemž částečně budou využívány i nálety a nárosty dřevin.

Významné solitérní dřeviny, či solitérní skupiny budou upraveny do požadovaného stavu (tj. zajištění bezpečnosti návštěvníků ořezem suchých větví, chybného větvení, zajištění dostatečných pohledových a rozhledových poměrů, apod.).

Po provedení úpravy stávajících dřevin a porostních skupin dojde k výsadbě kvalitních vzrostlých stromů, keřů a rostlin.

Cílem:

 • zachování kvalitních perspektivních dřevin a porostů, v případě nových výsadeb vyjít co možná nejvíce ze současných biologických a technických segmentů vegetačních prvků
 • možné zlepšení současného zdravotního stavu u dlouhodobě perspektivních dřevin
 • uvolnění prostoru perspektivním stávajícím i navrhovaným dřevinám
 • po potřebné době přehodnotit zdravotní stav a perspektivnost všech vegetačních prvků a jejich stavu přizpůsobit následná pěstební opatření

Navrhované úpravy

 • obnova sbírkových oddělení a různých stanovišť (alpinum, vřesoviště, stepní vegetace, rozárium, stínomilné druhy, apod.)
 • vybudování přístupových komunikací a vycházkových okruhů
 • obnova vodních prvků
 • obnova technických památek
 • instalace mobiliáře, vyhlídek a altánů
 • zřízení návštěvnického a výukového centra
 • vybudování volnočasového areálu a dětských prvků
 • zřízení oplocení
 • instalace informačních prvků
 • instalace uměleckých děl
 • zřízení kompostovacího místa
 • instalace WC
 • zřízení vlastního zdroje vody
 • zřízení potřebných inženýrských sítí
 • modelace terénu
 • stanovení návštěvnického režimu botanické zahrady
 • realizace gonofondového sadu
 • uvolnění geomorfologických útvarů a jejich zpřístupnění
 • výsadba solitérních dřevin či solitérních skupin
 • podsadba dřevin horního poschodí
 • podsadba podrostových stromů a keřů
 • předsadba stromů a keřů před porostní okraj na vybraných místech
 • v případě potřeby redukce korun současných dřevin
 • postupné a trvalé probírky současných hustých porostů a nově realizovaných zahuštěných výsadeb
 • postupné uvolňování perspektivních solitérních nebo jinak kompozičně zajímavých jedinců
 • průběžná péče o funkční a zdravotní stav solitérních dřevin či porostů a uplatnění z toho vyplývajících opatření

Pro návštěvníky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bečovské botanické zahrady

Naši partneři

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru